Főoldal » Hírek » Garázdaság betonvassal- vádemelés - Fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három fér­fi­val szem­ben, akik gép­jár­mű kere­ké­nek cse­ré­je köz­ben vere­ked­tek össze.

A vád­irat sze­rint egy nő sze­mély­gép­ko­csi­já­nak a kere­ke leen­ge­dett, az élet­tár­sa azt nem tudta kicse­rél­ni, ezért a nő tele­fo­non fel­hív­ta isme­rő­sét, hogy segít­sen neki. Ezután két férfi érke­zett 2020. októ­ber 14-én, 12 óra­kor a nő esz­ter­go­mi házához.

A ház­ból kijött a nő élet­tár­sa, és fele­lős­ség­re vonta a másik fér­fit, aki éppen neki­fo­gott a kerék­cse­ré­hez, hogy miért hozta magá­val a har­ma­dik fér­fit, aki­vel neki koráb­ban konf­lik­tu­sa volt.

A szó­vál­tás során a két férfi köl­csö­nö­sen lök­dös­te, ütöt­te egy­mást. A nő siker­te­le­nül pró­bál­ta a fele­ket szét­vá­lasz­ta­ni. A vere­ke­dés során a nő élet­tár­sát a másik férfi úgy lefe­jel­te, hogy emi­att az orra eltört, a sérü­lés gyógy­tar­ta­ma négy hét.

A har­ma­dik férfi a vere­ke­dés­be úgy avat­ko­zott be, hogy magá­hoz vett egy 46,5 cm hosszú, 694 g súlyú beton­va­sat és azzal, több alka­lom­mal meg­ütöt­te a neki hát­tal álló, elő­ző­leg a társa által lefe­jelt fér­fit, ezzel neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott.

Az ügyész­ség mind­há­rom fér­fit garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint az orr­csont­tö­rést okozó fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.