Főoldal » Hírek » Garázdaság egy győri hotelben - Fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

227.570 forint kárt oko­zott a dühön­gő nő a hotel­nek, ami­ért az meg­szün­tet­te munkaviszonyát.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 43 éves ter­helt mun­ka­vi­szo­nyát meg­szün­tet­te a mun­kál­ta­tó­ja, egy győri hotel. Emi­att a nő egy kora reg­ge­li idő­pont­ban meg­je­lent az un. bubo­rék szál­lo­da­ként műkö­dő épü­let­ben, ahova csak előre regiszt­rál­tak lép­het­tek be nega­tív vírus­teszt­tel, és ron­gál­ni kez­dett a hotel­ben. A szál­lo­da éppen egy sport­ese­mény részt­ve­vő­i­nek biz­to­sí­tott szállást.

A hotel­nél a vád­lott elő­ször rug­dos­ni kezd­te a főbe­já­ra­tot, majd eltor­la­szol­ta a hátsó ajtó, ezt köve­tő­en pedig betört hét nyí­lás­zá­rót, köz­tük a gaz­da­sá­gi bejá­ra­tét. Ezen át bejut­va az épü­let­ben fel­dön­tött beren­de­zé­si tár­gya­kat, a föld­re söpört egy szá­mí­tó­gép­mo­ni­tort és egy bil­len­tyű­ze­tet. Össze­sen 227.570 forint kárt okozott.

A hang­ha­tá­sok­ra fel­ri­ad­tak a ven­dé­gek, a szál­lo­da egyik szár­nyá­nak recep­ci­ó­sa a másik szárny­ban lévő recep­ci­ós­hoz mene­kült, a biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tot megerősítették.

A vád­lott ellen az ügyész­ség garáz­da­ság miatt emelt vádat. Vele szem­ben két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.