Főoldal » Hírek » Garázdaság egy kiskőrösi futballmeccsen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki két isme­ret­len tár­sá­val 2021. augusz­tus 7-én, egy kis­kő­rö­si fut­ball­meccs után a játék­ve­ze­tőt és két asszisz­ten­sét bán­tal­maz­ta.

A vád­irat sze­rint 2021. augusz­tus 7-én fut­ball­meccs volt a kis­kő­rö­si váro­si sport­pá­lyán. Az ügy vád­lott­ja - egy izsá­ki férfi - a mér­kő­zés során a tár­sa­i­val együtt több­ször szi­dal­maz­ta a játék­ve­ze­tőt és két asszisz­ten­sét.

A meccs vége után a játék­ve­ze­tő és asszisz­ten­sei elin­dul­tak az öltö­ző felé, de a futó­kör köze­lé­ben a vád­lott és két isme­ret­len bűn­tár­sa kör­be­vet­ték őket. A férfi han­go­san kia­bál­va a bal kezé­vel meg­fog­ta az egyik asszisz­tens mezét és elkezd­te tolni a sér­tet­tet. Ekkor oda­lé­pett hoz­zá­juk a játék­ve­ze­tő és fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba, köz­ben meg­pró­bált közé­jük beáll­ni.

Ekkor a férfi nyak­tá­jé­kon meg­ütöt­te a bírót, mire oda­lé­pett a másik asszisz­tens, akit az egyik isme­ret­len bűn­társ hátul­ról com­bon rúgott. Ezután a vád­lott több­ször fejen ütöt­te az elő­ször bán­tal­ma­zott asszisz­tenst. Mind­ezek után a játék­ve­ze­tői hár­mas beme­ne­kült az öltö­ző­be.

A több­ször fejen ütött asszisz­tens a verés miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és kérte a férfi meg­bün­te­té­sét. A többi sér­tett nem sérült meg.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit a járá­si ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­tén kívül könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön és lab­da­rú­gó sport­ren­dez­vény láto­ga­tá­sá­tól való eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.