Főoldal » Hírek » Garázdaságba torkollott a hársfavirág gyűjtés - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki a vád sze­rint bozót­vá­gó­val támadt egy másik asszonyra. 

A vád sze­rint a har­minc­éves vád­lott és élet­tár­sa 2021 júli­u­sá­ban hárs­fa­vi­rá­got gyűj­töt­tek egy Barcs­hoz köze­li falu­ban úgy, hogy a föld­ről elér­he­tő ága­kat egy bozót­vá­gó­val levág­ták, azok­ról a virá­got eltá­vo­lí­tot­ták, majd az ága­kat a sér­tett tulaj­do­ná­ban lévő, a lakó­há­za mel­let­ti beépí­tet­len telek­re dobálták.

Ami­kor az utcán tar­tóz­ko­dó sér­tett ezt szóvá tette, őt a vád­lott élet­tár­sa tenyér­rel arcon ütöt­te, mire a sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Ezt ész­lel­ve a vád­lott a bozót­vá­gót a kezé­ben tart­va a sér­tett felé indult, miköz­ben őt meg­ölés­sel, illet­ve bán­tal­ma­zás­sal fenyegette.

A sér­tett végül a házá­ba mene­kült, míg a koráb­bi beje­len­té­sé­re tekin­tet­tel hely­szín­re érke­ző jár­őrök a vád­lot­tat a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a nővel szemben.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság által foga­na­to­sí­tott hely­szí­ni szem­le során készült.