Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Garázsokat tört fel a testvérpár – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy test­vér­pár ellen, akik tata­bá­nyai gará­zso­kat tör­tek fel. 

A vád­irat sze­rint a két férfi 2023. már­ci­us 31-én este a tata­bá­nyai garázs­ba ajtó­ki­fe­szí­tés­sel ment be, és onnan egy darab, 65.000 forint érté­kű  motor­ke­rék­párt (poc­ket bike) lop­tak. A nyo­mo­zó ható­ság a motor­ke­rék­párt az elkö­ve­tők tata­bá­nyai tar­tóz­ko­dá­si helyén lefoglalta.

Az elkö­ve­tők ezen kívül 2023. janu­ár  és már­ci­us 17. között továb­bi 11 garázst tör­tek fel, ahon­nan szer­szám­gé­pe­ket, kézi­szer­szá­mo­kat, hor­gász­fel­sze­re­lést, ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket lop­tak. Az egyik garázs­ból 329.000 forint, a másik­ból 415.000 forint érté­kű tár­gya­kat vit­tek el. 

Az ügyész­ség a test­vér­pár­ral szem­ben hat rend­be­li lopás bűn­tet­te és hat rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­ben az egyik elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, a másik fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. Utób­bi fér­fi­val szem­ben indít­vá­nyoz­ta maga­tar­tá­si sza­bály­ként annak elő­írá­sát, hogy léte­sít­sen beje­len­tett mun­ka­vi­szonyt, ennek elma­ra­dá­sa ese­tén regiszt­rál­tas­sa magát a terü­le­ti­leg ille­té­kes mun­ka­ügyi köz­pont­nál. Indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azt is, hogy a bíró­ság a pol­gá­ri jogi igényt beje­len­tő sér­tet­tek kárá­nak meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­ze az elkövetőket.

A fel­vé­te­len a már­ci­us 31-i elkö­ve­tés lát­ha­tó, ahogy a lopott motort a gép­ko­csi­ba bete­szi az egyik férfi, majd elhaj­ta­nak a helyszínről.