Főoldal » Archív » Gázpalackban tárolták a kábítószert – vádemelés

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat három férfi ellen, akik 2015. évben Sásd kör­nyé­kén kábí­tó­szer­rel és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek.

A három sásdi férfi közül ket­ten test­vé­rek, akik har­ma­dik tár­su­kat már régebb óta ismer­ték. Kap­cso­la­tuk 2015. évben arra ter­jedt ki, hogy kábí­tó­szert ter­jesz­tet­tek Sás­don. A kábí­tó­szert az I.r. vád­lott sze­rez­te be isme­ret­len for­rás­ból, majd azt érté­ke­sí­tés­re tovább­ad­ta a két test­vér­nek, akik elad­ták a fogyasz­tók­nak.

A vád­lot­tak a kábí­tó­szer mel­lett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal is keres­ked­tek, melyet a két test­vér szin­tén az I.r. vád­lot­tól vett át. A vevők­nek alkal­man­ként leg­alább 3 pak­kot kel­lett vásá­rol­ni­uk, gram­mon­ként 1.000,- forin­tért.

A vád­lot­tak 2015. évben Sás­don folya­ma­to­san ter­jesz­tet­ték a kábí­tó hatá­sú anya­go­kat, mellyel rend­sze­res jöve­de­lem­re tet­tek szert.

Az I.r. vád­lott a kábí­tó­szert a laká­sán, illet­ve a gará­zsá­ban tárol­ta levá­gott aljú gáz­pa­lac­kok­ban. A gáz­pa­lac­kok­ban nagy mennyi­sé­gű, rész­ben már előre por­ci­ó­zott eladás­ra szánt kábí­tó­szert fog­lal­tak le a rend­őrök. Emel­lett a nyo­mo­zás során kábí­tó­szer elké­szí­té­sé­re és cso­ma­go­lás­ra alkal­mas esz­kö­zö­ket, digi­tá­lis mér­le­ge­ket, vegy­sze­re­ket és alu­fó­lia­te­ker­cse­ket szin­tén lefog­lal­tak.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség a vád­lot­ta­kat töb­bek között kábí­tó­szer keres­ke­de­lem, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, akik közül a leg­sú­lyo­sabb az I.r. vád­lott bűn­cse­lek­mé­nye, aki­vel szem­ben akár élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra is lehe­tő­ség van.

Az I.r. vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.