Főoldal » Archív » Gázpisztollyal rálőtt a családját befogadóra - bűnügyi felügyelet alá került

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. decem­ber 20-án elren­del­te annak a har­minc­öt éves gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­vel a nyo­mo­zó ható­ság fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek és kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölte.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. decem­ber 15-én annak a csa­lád­nak a házá­hoz ment, ahová a volt fele­sé­ge és gyer­me­kei az ő agresszív maga­tar­tá­sa miatt elköl­töz­tek, ott kia­bált a sér­tet­tel, majd rán­gat­ta és nem enged­te el. Ezután egy enge­dély nél­kül tar­tott gáz­ri­asz­tó pisz­tollyal két­szer meg­lőt­te a sér­tet­tet befo­ga­dó házas­pár férfi tag­ját. A gya­nú­sí­tott szer­ve­ze­té­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor kábí­tó hatá­sú anyag volt.

A gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zé­se foly­tán azon­ban a másod­fo­kú bíró­ság 2020. janu­ár 9-én a letar­tóz­ta­tást meg­szün­tet­te és eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést, a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el Szek­szárd köz­igaz­ga­tá­si terü­le­té­re 2020. janu­ár 20. napjáig.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség ezután indít­vá­nyoz­ta a bűn­ügyi fel­ügye­let meg­hosszab­bí­tá­sát továb­bi négy hónap idő­tar­tam­ra, vala­mint a gya­nú­sí­tott távol­tar­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a sér­tet­től és a veszé­lyez­te­tett kiskorúaktól.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. janu­ár 15-én az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en dön­tött. A bűn­ügyi fel­ügye­let meg­hosszab­bí­tá­sa ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, így a dön­tés még nem végleges.