Főoldal » Hírek » Gázriasztó fegyverrel rabolt egy férfi Dunaújvárosban- letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2021. már­ci­us 27-én, Duna­új­vá­ros­ban gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel rabol­ta ki az ittas sértettet.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott dél­után, a dohány­bolt­ból kilé­pő ittas sér­tett olda­lá­hoz nyom­ta a nála lévő gáz­ri­asz­tó fegy­vert, majd fel­szó­lí­tot­ta őt arra, hogy adja át a pénz­tár­cá­ját. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a fér­fi­nak átad­ta a mint­egy 40.000 Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját a tok­ban lévő 5.000 forint­tal, vala­mint a pénz­tár­cá­ját a benne lévő 25.000 forint­tal és 100 euró­val. A gya­nú­sí­tott a fegy­ver­rel fejen ütöt­te a sér­tet­tet és ellök­te magá­tól, dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük. A sér­tett ököl­lel meg­ütöt­te a ter­hel­tet, kite­ker­te a fegy­vert a kezé­ből, majd mind­ket­ten a föld­re kerül­tek. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a fegy­ve­rét hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a hely­szín­ről, a mobil­te­le­font eldob­ta, a kész­pénzt pedig eltet­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szenvedett.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét a más bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állva követ­te el, így vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fellebbezett.