Főoldal » Archív » Gemkapocs zálogtárgy – 11 milliós nyereség

Egy taka­rék­szö­vet­ke­zet­tel kötött szer­ző­dés alap­ján, annak hitel­fe­de­ze­ti tevé­keny­sé­ge mel­lett műkö­dött Zala­eger­sze­gen egy zálog­ház. A ter­helt 2011 janu­ár­já­tól volt a zálogház
alkal­ma­zott­ja kézi­zá­log kikö­té­sé­vel és elle­né­ben vég­zett pénz­köl­csön nyúj­tá­sá­ban, ékszer- és nemes­fém­tár­gyak becsü­se­ként, vala­mint pénztár- és érték­tár keze­lő­je­ként. A beadott éksze­re­ket, arany­tár­gya­kat meg­vizs­gál­ta, meg­ál­la­pí­tot­ta az érté­kü­ket, tasak­ba cso­ma­gol­ta, majd kifi­zet­te a taka­rék­szö­vet­ke­zet által biz­to­sí­tott hitel­ke­ret­ből az értük járó pénz­össze­ge­ket. A ter­helt 2012. júli­u­sá­ból 2012. novem­be­ré­ig tartó idő­szak­ban 115 db fik­tív zálog­hi­te­le­zést esz­kö­zölt, elké­szí­tet­te a zálog­je­gye­ket, azo­kat sor­szám­mal látta el, kitöl­töt­te a zálog­tárgy­ra vonat­ko­zó része­ket is, viszont – zálog­tárgy hiá­nyá­ban – vagy a tasa­kot nem kész­tet­te el, vagy üres táro­ló­ta­sa­kot csa­tolt, vagy a táro­ló­ta­sak­ba iro­dai gép­kap­csot tett, vagy pedig ide­gen, érté­ke­sí­tés­re szánt arany­tár­gya­kat tett a táro­ló­ta­sak­ba, a kifi­ze­tett­ként meg­je­lölt össze­ge­ket pedig elsik­kasz­tot­ta. A ter­helt ezzel a mód­szer­rel össze­sen 11.374.346 forin­tot tulaj­do­ní­tott el, de a házi­pénz­tár­ból ő is kivett 978.752 Ft-ot.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye