Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gépkocsifeltörőt állított bíróság elé az ügyészség - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 56 éves fér­fit, aki egy hónap­pal ezelőtt egy buda­pes­ti mély­ga­rázs­ban szét­csa­va­ro­zott olló­val, két autót pró­bált fel­tör­ni. A bíró­ság a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A tény­ál­lás sze­rint az 56 éves férfi 2022. janu­ár 18-án, kora dél­után, egy XI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont mély­ga­rá­zsá­ba ment azzal a cél­lal, hogy gép­ko­csi­kat tör­jön fel, és azok­ból érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el.

A vád­lott oda­lé­pett egy lezárt autó­hoz, több­ször kör­be­jár­ta, az utas­tér­be is bené­zett, majd a veze­tő­ol­da­li ajtó zár­szer­ke­ze­tét szét­csa­va­ro­zott olló­val pró­bál­ta fel­fe­szí­te­ni, ami­vel 80.000 forint kárt oko­zott. A férfi a zárat végül nem tudta kinyit­ni, ezért tovább ment. A veszé­lyez­te­tett érték 30.000 forint volt.

A férfi ezután cél­irá­nyo­san egy másik sor­ban par­ko­ló gép­jár­mű­höz ment. Azt is kör­be­jár­ta, majd a veze­tő­ol­da­li ajtó zár­szer­ke­ze­tét a fél olló szá­rá­val fel­fe­szí­tet­te, így zár kinyílt. A vád­lott már éppen a cso­mag­tar­tót akar­ta fel­nyit­ni, ami­kor a cse­lek­mé­nyét figye­lem­mel kísé­rő rend­őrök elfog­ták. A lopás­sal veszé­lyez­te­tett érték mint­egy 86.000 forint volt, a ron­gá­lá­si kár több mint 60.000 forint.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek, vala­mint bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt, bűnös­nek mond­ta ki. A bíró­ság a fér­fit 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal. hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.