Főoldal » Hírek » Gépkocsikat törtek fel - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Két férfi gép­ko­csi­ból lopott a fővá­ros­ban, több száz­ezer forin­tos kárt okoz­va. Velük szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A vád sze­rint egy 50 és egy 61 éves férfi 2021. augusz­tus és októ­ber között, rész­ben közö­sen, össze­sen 5 gép­ko­csit tör­tek fel Buda­pes­ten. 

A vád­lot­tak a gép­ko­csik­ban hagyott tás­ká­kat lop­ták el, a ben­nük talál­ha­tó érté­kek­kel együtt. A két férfi töb­bek között mobil­te­le­font, lap­to­pot, pénz­tár­cát, ira­to­kat, par­fü­möt zsák­má­nyolt. Jel­lem­ző­en az autók egyik abla­kát tör­ték be, majd kinyi­tot­ták a cso­mag­tar­tót vagy az egyik ajtót. Az egyik alka­lom­mal az idő­sebb férfi egy kocsi zár­ját feszí­tet­te fel. A fia­ta­labb – aki két­szer isme­ret­len tár­sá­val volt - 2021. októ­ber 27-én, este a Műegye­tem rak­par­ton betör­te egy autó abla­kát és kinyi­tot­ta az ajta­ját. Mivel meg­szó­lalt a riasz­tó, a férfi elme­ne­kült, azon­ban a rend­őrök elfog­ták.

A lopá­si kár több mint 800 ezer forint, a ron­gá­lá­si kár meg­ha­lad­ja a 700 ezer forin­tot.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit több rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, illet­ve a fia­ta­lab­bat egy eset­ben lopás kísér­le­té­vel is vádol­ja. Az ügyész­ség velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az idő­sebb, külö­nös vissza­eső férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Mivel az 50 éves elkö­ve­tő jel­lem­ző­en autó­val ment a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­né­re, ezért az ügyész­ség vele szem­ben jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra is indít­ványt tett.

A fia­ta­labb férfi bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll,  társa más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

A képe­ket a rend­őr­ség a hely­szí­ne­ken készí­tet­te.