Főoldal » Hírek » Ghánai és bolgár embercsempész áll bíróság előtt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ghá­nai és egy bol­gár ember­csem­pésszel szem­ben, akik afgán mig­rán­so­kat akar­tak Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni. A Baja kör­nyé­ki föl­des úttól nem jutot­tak messzi­re, mert a rend­őrök tet­ten érték őket. 

A vád­irat sze­rint a ghá­nai és a bol­gár férfi egy cseh rend­szá­mú jár­mű­vel 2021. novem­ber 4-én, kora haj­nal­ban, Hegyes­ha­lom felől érke­zett Magyar­or­szág­ra kife­je­zet­ten azért, hogy a szerb-magyar állam­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon belé­pő afgán határ­sér­tő­ket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sák. A fér­fi­ak egy Baja kör­nyé­ki föld­úton fel­vet­ték az un. „sétál­ta­tó” sze­mély segít­sé­gé­vel magyar terü­let­re átju­tott három afgán fér­fit és elindultak.

Rövi­de­sen azon­ban a Somogy megyei jár­őrök a bajai Türr Ist­ván híd lehaj­tó­já­nál meg­ál­lí­tot­ták és iga­zol­tat­ták az ember­csem­pé­sze­ket, akik­nek az uta­sai jog­sze­rű magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­su­kat nem tud­ták igazolni.

Az ügyész­ség a két fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, emel­lett Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­su­kat, vala­mint az eljá­rás során lefog­lalt sze­mély­au­tó elkob­zá­sát indítványozza.

Mind a ket­ten letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják, hogy bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság döntsön.