Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gimnáziumból loptak laptopokat - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt 2 férfi, egy pécsi gim­ná­zi­um fenn­tar­tó­já­nak ügy­ve­ze­tő­je és alkal­ma­zott­ja ellen, akik a gim­ná­zi­um­ból több lap­to­pot elloptak.

Az egyik vád­lott a gim­ná­zi­u­mot fenn­tar­tó és működ­te­tő non­pro­fit tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je, a másik vád­lott pedig a tár­sa­ság alkal­ma­zott­ja volt, mun­ká­ju­kat mind­ket­ten a gim­ná­zi­um épü­le­té­ben végez­ték. 2022 ápri­li­sá­ban meg­be­szél­ték, hogy az isko­la rend­szer­gaz­dai szo­bá­já­ban elhe­lye­zett lap­to­pok közül töb­bet elvisz­nek, majd azo­kat értékesítik.

Az ügy­ve­ze­tő, a fia­ta­labb férfi magá­hoz vette az egyik koráb­bi rend­szer­gaz­da leadott kul­csa­it, majd tár­sá­val kinyi­tot­ták a szo­bát és onnan 4 darab lap­to­pot vet­tek maguk­hoz. Meg­be­szél­ték, hogy az alkal­ma­zott elad­ja a lap­to­po­kat, a vétel­áron pedig megosztoznak.

Az alkal­ma­zott egy isme­rő­sé­nek aján­lot­ta meg­vé­tel­re a lap­to­po­kat, aki tudo­mást szer­zett arról, hogy az elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök lopot­tak, ennek elle­né­re meg­vá­sá­rol­ta azo­kat. Dara­bon­ként 50.000 forin­tot, össze­sen 200.000 forin­tot adott át a lap­to­po­kért, mely össze­gen az ügy­ve­ze­tő és az alkal­ma­zott megosztoztak.

A 2 tol­vaj meg­be­szél­te, hogy az alkal­ma­zott továb­bi lap­to­po­kat is elvisz a gim­ná­zi­um­ból, azo­kat elad­ja, a vétel­árat pedig ismét eloszt­ják. Ennek meg­fe­le­lő­en a beosz­tott 2 hét múlva még 2 lap­to­pot vitt el a rend­szer­gaz­dai szo­bá­ból. Az egyi­ket 50.000 forin­tért a koráb­bi vevő­nek adta el, a mási­kat pedig elaján­dé­koz­ta. A vétel­áron a 2 vád­lott újfent megosztozott.

A lap­to­pok érté­ke egyen­ként 150.000 forint volt, a lopás­sal oko­zott kár össze­sen 900.000 forint.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a fenn­tar­tó ügy­ve­ze­tő­jét és alkal­ma­zott­ját nagyobb érték­re, társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó lap­to­po­kat meg­vá­sár­ló fér­fit pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.