Főoldal » Hírek » Golfütővel bántalmazták a sértettet – FOTÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a házas­pár­ral szem­ben, akik a nyílt utcán egy golf­ütő­vel támad­tak a sértettre.

A 33 éves férfi és fele­sé­ge 2020 novem­be­ré­ben autó­val köz­le­ked­tek Kapos­vá­ron, ami­kor egy vas­úti átjá­ró köze­lé­ben meg­pil­lan­tot­ták a mun­ká­ból haza­fe­lé tartó sér­tet­tet, ezért meg­áll­tak. Az autó­ból kiszáll­va a vád­lot­tak előbb szi­dal­maz­ni kezd­ték sér­tet­tet, majd őt – a nő han­gos biz­ta­tá­sa köze­pet­te – a férfi előbb ököl­lel, majd egy golf­ütő­vel is több­ször meg­ütöt­te. Miu­tán a golf­ütő kiesett a férje kezé­ből, azt a nő is a kezé­be vette, és azzal az ekkor már föl­dön fekvő sér­tet­tet szin­tén több alka­lom­mal megütötte.

A cse­lek­ményt ész­lel­te egy járó­ke­lő, aki a bán­tal­ma­zott férfi segí­tés­ég­re sie­tett, az ő fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lot­tak végül vissza­ül­tek az autó­juk­ba és elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. A tett­le­ges­ség követ­kez­té­ben a sér­tett a hátán zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és az orr­csont­ja is eltörött. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső férfi vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, míg a fele­sé­ge tekin­te­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.