Főoldal » Archív » Golfütővel estek a biztonsági őröknek videóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bün­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 5 fős kapos­vá­ri csa­lád­dal szem­ben, akik Kapos­vá­ron egy bel­vá­ro­si par­ko­ló­ban az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas ütle­gek­kel támad­tak két biz­ton­sá­gi őrre és egy, a segít­sé­gük­re siető járókelőre.

2020 janu­ár­já­nak ele­jén a vád­lot­tak öten, két szülő és három gye­re­kük – közü­lük az egyik még fia­tal­ko­rú - sze­mély­gép­ko­csi­val érkez­tek a kapos­vá­ri üzlet­köz­pont­hoz, ahol az autót egy sorom­pó­val védett par­ko­ló elé állí­tot­ták, ezzel aka­dá­lyoz­va a lezárt rész­re való ki- és bejutást.

A bevá­sár­ló köz­pont­ban biz­ton­sá­gi őrként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő egyik sér­tett fel­szó­lí­tot­ta az apát, hogy áll­jon el az útból, amely kap­csán szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Az idő­sebb fiú a biz­ton­sá­gi őr rend­re uta­sí­tá­sa miatt indu­la­tos lett, és egy golf­ütőt vett elő a gép­ko­csi­juk­ból, amellyel az őket elkül­de­ni igyek­vő két őrre támadt. Ezt látva a sér­tet­tek segít­sé­gé­re sie­tett egy járó­ke­lő, azon­ban ekkor a többi csa­lád­tag is bekap­cso­ló­dott a bán­tal­ma­zás­ba. Golf­ütők­kel és botok­kal támad­tak a sér­tet­tek­re, őket test­szer­te több­ször megütötték.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyü­ket akkor hagy­ták abba, ami­kor a járó­ke­lők jelez­ték, hogy érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, ekkor a gép­ko­csi­ba pat­tan­tak és a hely­szín­ről gyor­san eltávoztak.

Az öt vád­lott közül hár­man letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, egyi­kük bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, egy sza­bad­lá­bon védekezik.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű és letar­tóz­ta­tás­ban lévő szü­lők­re és az idő­sebb fiúra - aki külö­nös vissza­eső – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re tett indít­ványt, míg a lány­test­vér­rel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.