Főoldal » Hírek » Gondnokoltjait bántalmazta hosszabb időn keresztül - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki hóna­po­kon keresz­tül bán­tal­maz­ta a gond­nok­sá­gá­ra bízott test­vé­rét és unokaöccsét.

A vád­irat sze­rint a nőt a járá­si hiva­tal gond­no­kul jelöl­te ki a cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kizá­ró gond­ok­ság alatt álló test­vé­re és uno­ka­öccse részé­re. A vád­lott 2020. októ­ber és 2021. júni­us között napi rend­sze­res­ség­gel kéz­zel ütle­gel­te, illet­ve alka­lom­sze­rű­en bot­tal vagy sep­rű­nyél­lel is ütöt­te a sér­tet­te­ket, akik 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el. Mind­eze­ken túl­me­nő­en, ami­kor az egyik sér­tett láb­tö­rést szen­ve­dett el, akkor hete­kig nem hívott orvost.

A nő 2021. júni­u­sá­ban tudo­mást szer­zett az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás­ról. Ekkor meg­fe­nye­get­te az egyik roko­nát, hogy ne tegyen ked­ve­zőt­len tar­tal­mú val­lo­mást rá.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint bün­te­tő ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádolja.

A nő bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.