Főoldal » Hírek » Gumiabroncs kereskedés során csalták az adót - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a négy­fős tatai csa­lád­nak és egy bűn­tár­suk­nak, akik 2018 és 2019 évek­ben két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fel­hasz­ná­lá­sá­val több száz mil­lió forint ÁFA-t nem fizet­tek meg a magyar állam­nak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a csa­lád­fő 2018. évtől egy álta­la lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet­ben, élet­tár­sa és két lánya, vala­mint továb­bi egy bűn­tár­suk köz­re­mű­kö­dé­sé­vel lét­re­ho­zott egy szám­lá­zá­si lán­co­la­tot. Ennek segít­sé­gé­vel a kínai import­ból szár­ma­zó gumi­ab­ron­cso­kat szlo­vák és cseh gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re tör­tént sza­bad for­ga­lom­ba bocsá­tá­sát köve­tő­en az elkö­ve­tők által lét­re­ho­zott, idő­sza­ko­san vál­toz­ta­tott magyar tár­sa­sá­go­kon, első bel­föl­di vevő­kön, mint „bukó” cége­ken keresz­tül fut­tat­ták át. A fenti módon Magyar­or­szág­ra érke­ző gumi­ab­ron­cso­kat való­já­ban a csa­lád­fő tény­le­ges irá­nyí­tá­sa alatt álló tatai és buda­pes­ti szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság köz­vet­le­nül sze­rez­te be és érté­ke­sí­tet­te magyar­or­szá­gi nagy­ke­res­ke­dé­sek­nek és magán­sze­mé­lyek­nek.

Ezen túl­me­nő­en az elkö­ve­tők a bűnös vagyon ere­de­té­nek lep­le­zé­se végett nagy érté­kű ingat­lan tulaj­don­ré­sze­ket, érték­pa­pí­ro­kat vásá­rol­tak.

A vád­lot­tak 356.382.000 forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a Magyar Állam költ­ség­ve­té­sé­nek.

A NAV Közép-dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga Veszp­rém Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak pénz­ügyi nyo­mo­zói kül­föl­di társ­ha­tó­sá­gok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel és az Euro­just koor­di­ná­lá­sá­val, össze­han­golt nem­zet­kö­zi szin­tű akció kere­té­ben egy­szer­re több helyen tar­tot­tak ház­ku­ta­tást, köny­ve­lé­si ira­to­kat, vala­mint több száz mil­lió forint érté­kű ingat­la­no­kat, tár­gyi esz­kö­zö­ket zárol­tak és fog­lal­tak le, továb­bá elfog­ták a bűn­szer­ve­zet öt tag­ját.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a négy­fős csa­lád tag­ja­i­nak és bűn­tár­suk­nak a letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye.