Főoldal » Hírek » Gumicsővel szívta le mások kocsijából az üzemanyagot – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves férfi ellen, aki 2020 tavaszán-nyarán két gép­ko­csi­ból is gumi­cső segít­sé­gé­vel lopott üzem­anya­got, illet­ve egy har­ma­dik eset­ben meg­za­var­ták cse­lek­mé­nye köz­ben. A kerü­le­ti ügyész­ség a férfi bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét indítványozta. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 ápri­li­sá­ban és júni­u­sá­ban, az éjsza­kai órák­ban gumi­cső­vel és kan­ná­val Zugló utcá­in két kocsi­ból üzem­anya­got szí­vott le és lopott el. Har­ma­dik cse­lek­mé­nyé­nek elkö­ve­té­se köz­ben a fér­fit meg­za­var­ták, és mene­kü­lés köz­ben elfogták.

Az elkö­ve­tő továb­bá 2020 tava­szán egy fóti áru­ház­ban sze­szes­italt, mobil­te­le­font és kéz­fer­tőt­le­ní­tőt lopott, oly módon, hogy azo­kat a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te, a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat azon­ban feltartóztatta.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit – bün­te­tett elő­éle­te miatt, mint külö­nös vissza­esőt – 3 rend­be­li, rész­ben üzlet­sze­rű­en, rész­ben dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel és 1 rend­be­li lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy a vád­lott az egyik gép­ko­csit kivá­laszt­ja, és – taka­rás­ban – üzem­anya­got szív le belőle.