Főoldal » Hírek » Gyalogos-átkelőhelyen gázolta halálra az idős nőt egy férfi - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2022. ápri­lis 16-án, Szé­kes­fe­hér­vá­ron elgá­zolt egy idős nőt, aki éle­tét vesztette.

A bal­eset hely­szí­nén a köz­te­me­tő miatt egy­más­tól néhány méter távol­ság­ra táb­lá­val is jel­zett két gyalogos-átkelőhely talál­ha­tó, ame­lyek előtt az úttest mind­két olda­lán autó­busz­öböl van kiala­kít­va. A vád­irat sze­rint a gép­ko­csit veze­tő férfi a gyalogos-átkelőhelytől mint­egy 100 méter­re köz­le­ke­dett a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­get túl­lép­ve, közel 65 km/óra sebes­ség­gel. Az idős nő meg­kezd­te a zeb­rán való átke­lést, a lassú moz­gá­sa miatt járást segí­tő esz­köz alkal­ma­zá­sá­val haladt. A vád­lott a hely­szín előtt nem az úttes­tet nézte, a gép­ko­csi rádi­ó­já­val volt elfog­lal­va. Figyel­met­len­sé­ge miatt a férfi a gya­lo­gost nem vette észre idő­ben, sebes­sé­gét nem csök­ken­tet­te, ezért az idős nőt, aki már több mint egy for­gal­mi sávot meg­tett, az átke­lőn mint­egy 50 km/óra sebes­ség­gel, vész­fé­ke­zés mel­lett elütöt­te. Az elütést köve­tő­en a gya­lo­gos az elütés­től mint­egy 13 méter távol­ság­ra álla­po­dott meg, a jármű pedig a vész­fé­ke­zést köve­tő­en a saját for­gal­mi sáv­já­ban került véghelyzetbe.

A bal­eset­ben az idős nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Amennyi­ben a vád­lott a gyalogos-átkelőhelyet kellő körül­te­kin­tés­sel és foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te volna meg, még a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lé­pő, tény­le­ges hala­dá­si sebes­sé­gé­ről is meg­ál­lít­hat­ta volna a személygépkocsit.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.