Főoldal » Hírek » Gyanúsított a rendőrt autójával elsodró férfi- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

2021. novem­ber 23-án 13.30 óra­kor a 29 éves férfi egy ható­sá­gi jel­zés nél­kü­li terep­já­ró­val köz­le­ke­dett egy Bara­nya megyei tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén, ami­kor a Kom­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei ellen­őr­zés alá akar­ták vonni.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi a rend­őr­ség által hasz­nált meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­sek elle­né­re nem állt meg, és a főút­vo­nal­ról egy föld­út­ra hajt­va mene­kül­ni kez­dett az őt üldö­ző rend­őrök elől.

Ami­kor a rend­őrök a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vel a férfi autó­ja elé kanya­rod­va meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték, az elkö­ve­tő a rend­őri fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re még ekkor sem volt haj­lan­dó kiszáll­ni a gépjárműből.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik rend­őr a gép­jár­mű veze­tő felő­li ajta­já­hoz ment, azt meg­kí­sé­rel­te kinyit­ni, miköz­ben a másik kezé­vel a férfi ruhá­za­tá­ra fogott rá, aki ekkor elin­dult a jár­mű­vel, és elso­dor­ta a vele szem­ben jog­sze­rű rend­őri intéz­ke­dést foly­ta­tó törzs­zász­lóst, és a gép­ko­csi bal hátsó kere­ké­vel áthaj­tott a föld­re esett sér­tett jobb comb­ján, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tett a jobb láb térdszalag-szakadásával járó súlyos sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki elis­mer­te a cse­lek­mény elkövetését.

Az elkö­ve­tő őri­ze­tét a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség meg­szün­tet­te, a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon védekezik.

Az elkö­ve­tés­ről a rend­őr­ség által köz­zé­tett videó itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/athajtott-a-rendoron .