Főoldal » Archív » Gyanúsítotti kihallgatások a Quaestor ügyben

A nyo­mo­zó ható­ság még 2015 decem­be­ré­ben külö­ní­tet­te el az alap­ügy­től az úgy­ne­ve­zett "solt­vad­ker­ti hűt­len keze­lés­sel" érin­tett ügy­részt, ami­ben a nyo­mo­zók a napok­ban össze­sen öt gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

Az alap­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség 2016 feb­ru­ár­já­ban össze­sen 11 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett sik­kasz­tás, csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, amely eljá­rás jelen­leg bírói szak­ban folya­mat­ban van.

A vád­eme­lést meg­elő­ző­en, az alap­ügy­től a nyo­mo­zó ható­ság elkü­lö­ní­tett több bűn­ügyet, köz­tük a Solt­vad­kert és Vidé­ke Taka­rék­szö­vet­ke­zet szín­lelt érték­pa­pír vásár­lá­sai kap­csán indult nyomozást.

Ez utób­bi, Fővá­ro­si Főügyész­ség által fel­ügyelt nyo­mo­zás­ban a nyo­mo­zó ható­ság a napok­ban össze­sen öt gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki - köz­tük az alap­ügy I. és II. rendű vádlottját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Quaes­tor Pénz­ügyi Tanács­adó Zrt. két veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je a 2004. októ­ber - 2010. ápri­lis közöt­ti idő­szak­ban (bűn­se­géd­ként) segít­sé­get nyúj­tott a Solt­vad­kert és Vidé­ke Taka­rék­szö­vet­ke­zet két veze­tő­jé­nek abban, hogy vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­sé­ge­i­ket meg­szeg­ve, szín­lelt szer­ző­dé­sek révén pénzt utal­has­sa­nak a Quaes­tor Pénz­ügyi Tanács­adó Zrt.-nek. Az átuta­lá­sok cél­ja­ként meg­je­lölt érték­pa­pír vásár­lá­sok nem vol­tak való­sak, azok tel­je­sí­té­se nem is állt szán­dé­kuk­ban, a tranz­ak­ci­ók célja ugyan­is tény­le­ge­sen az volt, hogy azok­kal egy­részt a Quaes­tor cég­cso­port gaz­dál­ko­dá­sát segít­sék, más­részt az egyik taka­rék­szö­vet­ke­ze­ti veze­tő érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó vál­lal­ko­zást támo­gas­sa­nak anyagilag.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fenti idő­szak­ban a Solt­vad­kert és Vidé­ke  Taka­rék­szö­vet­ke­zet érték­pa­pír vásár­lás címén össze­sen több mint 3 mil­li­árd forin­tot utalt át a Quaes­tor Pénz­ügyi Tanács­adó Zrt.-nek, ami­ből a Zrt. több mint 600 mil­lió forin­tot utalt tovább, vagy fize­tett ki kész­pénz­ben az érin­tett Kft-nek.

A gya­nú­sí­tot­tak a gya­nú­sí­tás­sal szem­ben panaszt jelen­tet­tek be, ame­lye­ket a Fővá­ro­si Főügyész­ség bírál el.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás a Fővá­ro­si Főügyész­ség foko­zott fel­ügye­le­te alatt áll.