Főoldal » Archív » Gyanúsítottként hallgattak ki egy szegedi ügyvédet a közös francia-magyar nyomozásban

A Fran­cia­or­szág­ban pros­ti­tu­ál­ta­kat fut­ta­tó sze­ge­di bűn­szer­ve­zet­tel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda csü­tör­tö­kön ház­ku­ta­tást tar­tott egy sze­ge­di ügy­vé­di irodában.

A bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­nek fel­de­rí­té­sé­re koráb­ban közös francia-magyar nyo­mo­zó cso­port ala­kult. A mos­ta­ni ház­ku­ta­tás célja olyan ingat­la­nok­kal kap­cso­la­tos szer­ző­dé­sek fel­ku­ta­tá­sa és lefog­la­lá­sa volt, amely szer­ző­dé­sek a gyanú sze­rint azért készül­tek, hogy a bűn­szer­ve­zet tag­jai az ille­gá­lis bevé­te­lek ere­de­tét leplezzék.

A teg­na­pi nap folya­mán a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda az okira­tok szer­kesz­té­sé­ben, elké­szí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő ügy­vé­det pénz­mo­sás­sal kap­cso­la­tos beje­len­tés elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként is kihall­gat­ta. A gyanú sze­rint az ügy­véd ingat­lan adás­vé­te­lek kap­csán nem tett ele­get azon tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gé­nek, hogy be kell jelen­te­nie a terü­le­ti ügy­vé­di kama­rá­nál az olyan szer­ző­dé­se­ket, ame­lyek­kel kap­cso­lat­ban pénz­mo­sás gya­nú­ja merül fel.

Az ügy­véd a gya­nú­sí­tás­sal szem­ben panasszal nem élt.

A nyo­mo­zás a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mel­lett van folyamatban.