Főoldal » Archív » Gyémántfokozatú csaló

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves nő ellen jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te, kisebb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A vád­lott egy buda­pes­ti szék­he­lyű, koz­me­ti­kai és étrend­ki­egé­szí­tő ter­mé­kek for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság gyé­mánt­fo­ko­za­tú üzlet­kö­tő­je volt. Fel­ada­ta volt a Magyar­or­szá­gon for­gal­ma­zott ter­mé­kek érté­ke­sí­té­se a fogyasz­tók szá­má­ra. Ezen tevé­keny­sé­ge kere­té­ben a gyár­tó cég logó­ját fel­hasz­nál­va, Mis­kol­con és az ország terü­le­tén több sze­mélyt – köz­tük kül­föl­dön élő­ket is – meg­té­vesz­tett. Azt java­sol­ta a sér­tet­tek­nek, hogy külön­bö­ző ter­mé­kek cso­mag­ja­it ren­del­jék meg az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ból, ame­lye­ket vám­ke­ze­lik Magyar­or­szá­gon, majd pedig állí­tá­sa sze­rint eze­ket a cso­ma­go­kat ő Len­gyel­or­szág­ban biz­tos vevő­kör­nek maga­sabb áron érté­ke­sí­ti jelen­tős nye­re­ség­gel. Állí­tot­ta továb­bá, hogy amennyi­ben a meg­ren­de­lő leg­alább három cso­ma­got kifi­zet, abban az eset­ben ingyen egy bónusz cso­ma­got fog kapni, ame­lyet ugyan­csak nye­re­ség­gel fog tovább­ér­té­ke­sí­te­ni. Ekként mind a vád­lott, mind a meg­ren­de­lő plusz bevé­tel­hez jut.

A sér­tet­tek­nek bank­szám­la­szá­mot adott meg, ide utal­hat­ták a meg­ren­de­lé­sek ellen­ér­té­két, ame­lyet vissza­iga­zolt, kész­pén­zes pénz­át­vé­tel­kor pedig átvé­te­li elis­mer­vényt állí­tott ki ismét a ter­mé­ket for­gal­ma­zó cég logó­ját jog­ta­la­nul hasz­nál­va, és ezzel is meg­té­veszt­ve a befek­te­tő­ket.

A vád­lott a közte és a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság között fenn­ál­ló jog­vi­szony alap­ján nem volt jogo­sult az USA-ból ter­mé­ke­ket behoz­ni tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­zat­tal. Az álta­la kiadott elis­mer­vé­nye­ken sze­rep­lő ter­mék­cso­ma­gok­ra tény­le­ge­sen nem adott le meg­ren­de­lést.

A vád­lott ily módon 2014-2016. évben 19 magán­sze­mély­től, össze­sen 133.122.000,- Ft össze­get vett át befek­te­tés ígé­re­té­vel, azon­ban azt saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, és a pénz­át­vé­telt köve­tő­en a meg­ren­de­lők szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált. A pénz­ből mind­össze­sen 1.636.000,- Ft-ot fize­tett vissza.

Az ügyész­ség a koráb­ban is csa­lás bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és annak pró­ba­ide­je alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint indít­ványt tett a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyek­nek a bün­te­tő­el­já­rás kere­té­ben tör­té­nő elbí­rá­lá­sá­ra.