Főoldal » Archív » Gyerekek előtt is mutogatta magát a szatír

Sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat azzal a 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2013. szep­tem­ber 3-án reg­gel Szom­bat­he­lyen - négy külön­bö­ző hely­szí­nen és idő­pont­ban - önki­elé­gí­tés köz­ben muto­gat­ta magát négy sér­tett­nek, köz­tük két 14. élet­évét be nem töl­tött gyer­mek­nek. A vád­lott az üldö­zé­se köz­ben beme­ne­kült egy szom­bat­he­lyi cuk­rász­da nyi­tott öltö­ző­jé­be, ahon­nan egy pólót vett el, majd egy csa­lá­di ház udva­rá­ra mászott be a kerí­té­sen keresz­tül, ahon­nan egy koc­kás pizsa­ma fel­sőt kívánt eltulajdonítani.

A Vas Megyei Főügyész­ség - saj­tó­köz­le­mény vád­irat a szom­bat­he­lyi sza­tír ügyében