Főoldal » Hírek » Gyerekek szolgasorban- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kény­szer­mun­ká­val és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádol­ja a Bara­nya Megyei Főügyész­ség azt a házas­párt, akik a nevelt gyer­me­ke­i­ket kihasz­nál­ták, szol­ga­sor­ban tar­tot­ták, érzel­mi­leg elhanyagolták.

A vád­irat sze­rint az öt gyer­me­ket 2013 máju­sá­ban helyez­ték el a házas­pár­nál, mivel vér sze­rin­ti szü­le­ik nemi erkölcs elle­ni, és a gyer­me­kek érde­két sértő bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el a sérelmükre.

A csa­lád­ba kerü­lést köve­tő­en a vád­lot­tak kap­cso­la­ta jó volt az akkor 1 és 12 év közöt­ti gyer­me­kek­kel, ez azon­ban 2014-re meg­vál­to­zott. A házas­pár a nevelt gye­re­ke­ket kihasz­nál­ta, dol­goz­tat­ta, érzel­mi­leg elha­nya­gol­ta. A gyer­me­kek­nek rend­sze­re­sen fát kel­lett gyűj­te­nie a köze­li erdő­ben, a kert­ben kapál­ni­uk, gyom­lál­ni­uk kel­lett, de télen az ő fel­ada­tuk volt a hó ella­pá­to­lá­sa is. A házi­mun­kát, és az álla­tok gon­do­zá­sát szin­tén a gyer­me­kek végez­ték, akik azon­ban meg­fe­le­lő élel­met nem kap­tak, a vád­lot­tak vér sze­rin­ti hoz­zá­tar­to­zó­i­nál jóval keve­sebb és kevés­bé vál­to­za­tos éte­le­ket ehet­tek csak. 

Az eljá­rás ada­tai sze­rint a neve­lő­apa a leg­idő­sebb  - akkor alig több, mint 12 éves – lány­hoz sze­xu­á­li­san is köze­le­dett, őt több­ször fenye­ge­tés­sel vette rá sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re, illet­ve annak eltűrésére.

A házas­pár a gyer­me­kek elha­nya­go­lá­sá­val érzel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sü­ket veszé­lyez­tet­te, ezért cse­lek­mé­nyük a kény­szer­mun­ka mel­lett a kis­ko­rú veszé­lyez­te­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ra is alkal­mas, a neve­lő­apá­val szem­ben azon­ban az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt is vádat emelt. 

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Tör­vény­szék dönt majd.