Főoldal » Archív » Gyerekeket rabolt ki egy gyerek Egerben

Ököl­lel állon ütött egy lányt az egri busz­pá­lya­ud­var büfé­je előtt a 15 éves gya­nú­sí­tott, később pedig két 11 éves kis­is­ko­lás pén­zét vette el, miköz­ben ők busz­ra vár­tak. A soro­zat­ban elkö­ve­tett, egyre súlyo­sabb bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­ti bün­te­té­si tételére,
vala­mint a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott csa­var­gó, isko­la­ke­rü­lő élet­mód­já­ra tekin­tet­tel az ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy ese­té­ben fenn­áll -más okok mellett- a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve 30 napra elren­del­te a fia­tal­ko­rú elő­ze­tes letartóztatását.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye busz­pá­lya­ud­va­ri rablásokról