Főoldal » Hírek » Gyerekekkel és nőkkel is durván bánt - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye a vádemelésről

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki saját és nevelt gyer­me­ke­it is bán­tal­maz­ta, de az élet­tár­sa­it sem kímél­te.

A vád­irat sze­rint a férfi és élet­tár­sa 2013 és 2017 között a szi­get­szent­mik­ló­si járás több tele­pü­lé­sen is lakott három kis­ko­rú gyer­me­kük­kel, akik közül egy közös volt, míg kettő a nő más kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett.

Az elkö­ve­tő nem bizo­nyult jó apá­nak. A gye­re­ke­ket rend­sze­re­sen becs­mé­rel­te és leala­cso­nyí­tó jel­zők­kel illet­te, vala­mint bán­tal­maz­ta. Emel­lett rend­sze­re­sen meg­aláz­ta, továb­bá aka­ra­tuk elle­né­re gug­gol­tat­ta és futás­ra kény­sze­rí­tet­te őket.

Az egyik gyer­me­ket annyi­ra meg­vi­sel­ték a vele tör­tén­tek, hogy meg­pró­bált gyógy­sze­rek­kel véget vetni az éle­té­nek. Sze­ren­csé­re idő­ben kór­ház­ba került és így meg­me­ne­kült.

Miu­tán a gyer­me­ke­ket sike­rült nagy­ma­má­juk­hoz köl­töz­tet­ni, a férfi az élet­tár­sát kezd­te rend­sze­re­sen fenye­get­ni. Több­ször is közöl­te vele, hogy bán­tal­maz­ni fogja. Egy ízben még egy kést is elő­vett és szúró moz­du­la­tok­kal mutat­ta neki, hogy fog elbán­ni vele.

Az elkö­ve­tő – miu­tán sza­kí­tott a gyer­me­ke any­já­val – 2018-ban új élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Azon­ban az új pár­ját sem tisz­tel­te job­ban, ezért 2018 és 2021 között több­ször is meg­sza­kadt a kap­cso­la­tuk. Fél­té­keny ter­mé­sze­te miatt rend­sze­re­sen trá­gár módon becs­mé­rel­te a nőt és bán­tal­maz­ta is. Elő­for­dult, hogy a férfi a nőt a hajá­nál fogva húzta és ököl­lel ütöt­te a fejét, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett­nek arc­zú­zó­dá­sa, orr­csont­tö­ré­se és szem­sé­rü­lé­se is kelet­ke­zett.

Az elkö­ve­tő ellen a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség három rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, zak­la­tás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.