Főoldal » Hírek » Gyereklányt bírt rá pornográf videók készítésére egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki 13 éves lány­ról szer­zett meg por­nog­ráf tar­tal­mú vide­ó­kat és fényképeket. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2017. már­ci­us ele­jén az inter­ne­ten fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy sza­bol­csi kis­te­le­pü­lé­sen élő 13 éves lánnyal. A kis­lányt rábír­ta arra, hogy készít­sen magá­ról olyan fény­kép­fel­vé­te­le­ket és vide­ó­kat, ame­lye­ken mez­te­le­nül lát­ha­tó, illet­ve sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez.

A ráha­tás­ra a lány haj­lan­dó volt arra, hogy a férfi kíván­sá­ga sze­rin­ti vide­ó­kat és fény­ké­pe­ket készít­sen, ame­lye­ket elkül­dött neki. Az elkö­ve­tő egé­szen 2018. már­ci­us ele­jé­ig, azaz 1 éven keresz­tül rend­sze­re­sen üze­ne­tet vál­tott a sér­tet­tel. Ennek során a lány 110 fotót és 37 vide­ót kül­dött el magá­ról, min­den eset­ben olyan tar­ta­lom­mal, amely a nemi­sé­gét súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrázolta.

A kis­lány már az első vide­ók elkül­dé­se után vona­ko­dott, és nem akart töb­bet kül­de­ni. A férfi azon­ban azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem lesz­nek újabb fel­vé­te­lek, akkor a nála lévő­ket ter­jesz­te­ni fogja, vala­mint azt is írta a sér­tett­nek, hogy rend­őr­sé­gi fel­je­len­tés­sel se mer­jen próbálkozni.

A lány úgy sza­ba­dult meg a szá­má­ra ter­hes­sé vált kap­cso­lat­tól, hogy az utol­só üze­net elkül­dé­se után az inter­ne­tes felü­le­ten letil­tot­ta a vádlottat.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, ille­tő­leg min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, tevé­keny­ség­től való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indít­vá­nyo­zott, amely kere­té­ben 18 év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végezhetné.