Főoldal » Archív » Gyermeke nem létező betegségére hivatkozva csalt ki pénzeket a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 22 éves kapos­fői nőt, aki külön­bö­ző valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va csalt ki pénzt, illet­ve hasz­ná­la­ti tár­gya­kat két idős férfitől.

A vád­lott kita­lált néven mutat­ko­zott az egyik sér­tett­nek, akit 2017 októ­be­re és 2018 decem­be­re között össze­sen 140.000,-Ft-al káro­sí­tot­ta meg oly módon, hogy a sér­tet­től több alka­lom­mal kért pénzt gyer­me­ke orvo­si keze­lé­sé­re, aki való­já­ban nem is volt beteg. A vád­lott emel­lett külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – így hús­vá­gó kést, zseb­lám­pát, de még föld­rajz köny­vet is – kért köl­csön, ami­ket nem állt szán­dé­ká­ban vissza­ad­ni. A nő annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett a tel­je­sí­té­si szán­dé­kát ne vonja két­ség­be, több alka­lom­mal tett tar­to­zás­el­is­me­rő nyi­lat­ko­za­tot, azon­ban az okira­to­kat fik­tív néven írta alá.

A vád­lott a másik, 83 éves sér­tet­tet azzal hálóz­ta be, hogy olcsón tud tűzi­fát sze­rez­ni, ezért a sér­tett 40.000,-Ft elő­le­get adott át a kita­lált néven bemu­tat­ko­zó nőnek. A vád­lott állí­tá­sa azon­ban nem volt igaz, ahogy az sem, hogy gyer­me­ke beteg­sé­ge miatt továb­bi pénz­össze­gek­re van szük­sé­ge, ami­vel újabb 100.000,-Ft-ot csalt ki a sértettől.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – a bün­tet­len elő­éle­tű, és a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben 1 év 2 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint köte­lez­te a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Az íté­let a bün­te­tő­jo­gi főkér­dé­sek vonat­ko­zá­sá­ban jog­erő­re emelkedett.