Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermekei előtt fenyegette meg a buszsofőrt – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki két gyer­me­ke jelen­lé­té­ben han­go­san szi­dal­ma­zott, majd verés­sel fenye­ge­tett meg egy buszsofőrt.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi 2023. novem­ber 22-én, két gyer­me­ké­vel akart fel­száll­ni egy kecs­ke­mé­ti helyi autó­busz­já­rat­ra. Az autó­busz veze­tő­je épp ekkor akart elin­dul­ni, ezért a busz ajta­ja­it becsuk­ta. Indu­lás előtt azon­ban meg­lát­ta a vád­lot­tat és gyer­me­ke­it, ezért az első ajtót ismét kinyi­tot­ta. A busz­ra fel­szál­ló vád­lott – azért, mert előt­tük a sér­tett becsuk­ta az ajtót – han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te a sofőrt, akit ennek során azzal fenye­ge­tett meg, hogy meg­ve­ri. A sér­tett félt attól, hogy a vád­lott fenye­ge­té­sét bevált­ja, ezért nem indult el, hanem a fér­fi­val szem­ben rend­őri segít­sé­get kért, a többi uta­sért pedig men­te­sí­tő­já­rat érkezett.

A bün­te­tő tör­vény­könyv a tömeg­köz­le­ke­dés­ben dol­go­zó­kat – így a busz­so­fő­rö­ket is – köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sí­ti és eljá­rá­suk alatt foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben részesíti.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mét Járás­bí­ró­ság fog dönteni.