Főoldal » Hírek » Gyermekei iskolájánál és a gyámügynél is fenyegetőzött – vádemelés - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki meg­fe­nye­get­te az álta­lá­nos isko­la igaz­ga­tó­ját és a gyám­ügyi szak­ügy­in­té­zőt, ami­ért gyer­me­ke­it kiemel­ték a családból.

2020 janu­ár­já­ban a férfi három kis­ko­rú gyer­me­két a gyám­ügyi ható­ság kény­te­len volt a csa­lád­ból kiemel­ni. Ami­kor az apa ezzel szem­be­sült, fel­dúlt álla­pot­ban a gyer­me­kek isko­lá­já­ba ment, és minő­sít­he­tet­len hang­nem­ben köve­tel­te, hogy beszél­hes­sen az igaz­ga­tó­val, ám az egyik dol­go­zó a jár­vány­ügyi ren­del­ke­zé­sek miatt nem akar­ta been­ged­ni őt az épü­let­be. A fér­fit ez azon­ban nem tán­to­rí­tot­ta el szán­dé­ká­tól, tovább kia­bált az igaz­ga­tót keres­ve, és a gyer­me­kei kieme­lé­sé­vel kap­cso­la­tos hatá­ro­za­tot köve­tel­te. Miu­tán közöl­ték vele, hogy az igaz­ga­tó csak később tudja őt fogad­ni, szit­ko­zód­va elhagy­ta az épü­le­tet, ám a bezárt ajtó üve­gét távo­zó­ban három alka­lom­mal is leköpte.

Néhány perc múlva vissza­tért az isko­lá­hoz, és az épp ott álló igaz­ga­tó­tól újra köve­tel­ni kezd­te a gyer­me­kei ügyé­re vonat­ko­zó hatá­ro­za­tot. Bár az intéz­mény­ve­ze­tő tájé­koz­tat­ta a szü­lőt arról, hogy nem ő intéz­ke­dett a gyer­me­kek kieme­lé­se iránt, a férfi verés­sel, vala­mint az ő és a csa­lád­ja meg­ölé­sé­vel fenye­get­te meg az igaz­ga­tót, majd újra köp­köd­ni kezdett.

A vád­lott még ugyan­az­nap a gyám­ügyi ható­ság épü­le­té­hez is elment, az iroda ajta­ját ütöt­te és rug­dos­ta, miköz­ben a gyer­me­kei vissza­adá­sát köve­tel­te, ám mivel ezzel nem érte el cél­ját, a gyám­ügyi szak­ügy­in­té­zőt élet­ve­szé­lye­sen kezd­te fenye­get­ni mind­ad­dig, amíg a rend­őr­ség a hely­szín­re nem ért. A vád­lot­tat azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy a dél­utá­ni órák­ban vissza­tér­jen, hogy ismé­tel­ten kia­bál­jon és fenyegetőzzön.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban garáz­da­ság miatt emelt vádat a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a 168.709 forint össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lot­tal fizet­tes­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.