Főoldal » Hírek » Gyermekei jelenlétében többször bántalmazta élettársát - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­bo­gár­di Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2015 és 2020 között, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen itta­san és nyug­ta­tó­szer hatá­sa alatt, gyer­me­kei jelen­lé­té­ben, több­ször bán­tal­maz­ta élet­tár­sát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2015-től napi rend­sze­res­ség­gel sze­szes italt fogyasz­tott és nyug­ta­tó­kat sze­dett, nála alko­hol - és gyógy­szer­füg­gő­ség ala­kult ki. Álta­lá­ban itta­san tért haza, ahol vesze­ke­dést kez­de­mé­nye­zett az élet­tár­sá­val, több eset­ben a haját tépte, meg­lök­te, bán­tal­maz­ta a két gyer­me­ke jelen­lé­té­ben. Élet­tár­sá­tól pénzt köve­telt alko­ho­lis­ta élet­mód­ja finan­szí­ro­zá­sá­ra, aki ezen kérés­nek nem tett ele­get, így min­den­na­po­sak vol­tak a viták és vesze­ke­dé­sek.

A férfi élet­tár­sa rend­sze­re­sen a rend­őr­ség segít­sé­gét kérte a vád­lott agresszív maga­tar­tá­sa miatt. A rend­őr­ség több­ször ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el a ter­helt­tel szem­ben. A gyer­me­kek a vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sát köve­tő­en az óvo­dá­ban, isko­lá­ban agresszí­ven visel­ked­tek, nyug­ta­la­nok, nehe­zen kezel­he­tők vol­tak. A férfi 2020. ápri­li­sa után elköl­tö­zött a csa­lád­já­tól és a tele­pü­lés­ről.

A gyám­hi­va­tal a nyo­mo­zó ható­ság jel­zé­se alap­ján a gyer­me­kek véde­lem­be véte­lét elren­del­te.

A vád­lott éve­kig tartó rend­sze­res alko­hol - és gyógy­szer­füg­gő­sé­ge nyo­mán a csa­lád­já­val szem­ben tanú­sí­tott agresszív maga­tar­tá­sa, a rend­őr­ség­nek a gyer­me­kek lakó­he­lyén tör­té­nő rend­sze­res meg­je­le­né­se és intéz­ke­dé­sei alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy a kis­ko­rú­ak testi, lelki, értel­mi, érzel­mi fej­lő­dé­sét súlyo­san veszé­lyez­tes­se.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.