Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Gyermekeiket szexuálisan bántalmazó szülők és nagyszülő letartóztatását indítványozták- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy apa, egy anya és egy nagy­ma­ma letar­tóz­ta­tá­sát, akik közül az apa és az anya sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­ték négy saját gyer­me­kü­ket. A leg­idő­sebb gyer­mek alig múlt hat éves a cse­lek­mé­nyek ide­jén. A nagy­ma­ma a cse­lek­mé­nyek alatt báto­rí­tot­ta a gyer­me­ke­ket a szü­lők kíván­sá­ga sze­rin­ti visel­ke­dés­re. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szü­lők együtt nevel­ték négy gyer­me­kü­ket és amel­lett, hogy ken­dő­zet­le­nül éltek előt­tük sze­xu­á­lis éle­tet, 2017. nya­rán arra kény­sze­rí­tet­ték őket, hogy velük illet­ve a gyer­me­kek az ő jelen­lé­tük­ben egy­más­sal is sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­ze­nek. Ami­kor a gyer­me­kek vona­kod­tak vég­re­haj­ta­ni a szü­lők uta­sí­tá­sa­it, akkor őket a szü­lők emi­att bán­tal­maz­ták.

A kény­sze­rí­tő cse­lek­mé­nyek­nél szin­tén jelen lévő nagy­ma­ma nevet­ve biz­tat­ta a sér­tet­te­ket a szü­lők által kért maga­tar­tás tanú­sí­tá­sá­ra.

Emel­lett a szü­lők szin­tén a fenti idő­szak­ban több­ször elküld­ték együtt a gyer­me­ke­ket pénzt kol­dul­ni az egyik helyi élel­mi­szer­áru­ház­hoz.

A szü­lő­ket és a nagy­ma­mát négy rend­be­li tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, erő­szak­kal, azo­nos alka­lom­mal, egy­más cse­lek­mé­nyé­ről tudva, töb­bek által elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ták meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rá­si jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak elke­rü­lé­se érde­ké­ben és rész­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.