Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyermekeivel szenvedett motoros balesetet az ittas anya

A Pápai Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy 38 éves nőt, aki 2018 júni­u­sá­ban itta­san veze­tett segédmotor-kerékpárjával szál­lí­tot­ta két kis­ko­rú gyer­me­két, ami­kor a motor­ral meg­csú­szott és elesett.

A nő, miu­tán sze­szes italt fogyasz­tott, két Pápa kör­nyé­ki falut össze­kö­tő úton köz­le­ke­dett a segédmotor-kerékpárjával, és azon bukó­si­sak nél­kül, utas­ként vitte 12 és 8 éves gyermekeit.

Az elkö­ve­tő a motor­ral meg­csú­szott és elesett, minek követ­kez­té­ben a gyer­me­kek nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A nő az ott­ho­ná­ból érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get a történtekről.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a KRESZ több ren­del­ke­zé­sét meg­szeg­te, s ezál­tal kis­ko­rú gyer­me­kei testi épsé­gét sér­tet­te és veszélyeztette.

A Pápai Járás­bí­ró­ság jog­erős íté­le­té­ben a nőt az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en bűnös­nek mond­ta ki 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, vala­mint ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben, s ezért vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.