Főoldal » Hírek » Gyermeket bántalmazott a visszaeső besurranó - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 19 éves Nóg­rád megyei besur­ra­nó tol­vaj­jal szem­ben, aki egy csa­lá­di ház átku­ta­tá­sa köz­ben egy kis­ko­rú gyer­me­ket is bántalmazott.

A vád sze­rint a fia­tal férfi 2021 júni­u­sá­ban a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón bement egy Nóg­rád megyei falu­ban álló csa­lá­di házba, ahol szü­le­ik távol­lé­té­ben egy 12 és egy 10 éves fiú tartózkodott.

A ház­ban a besur­ra­nó kuta­tást vég­zett, eltett egy doboz ciga­ret­tát és egy öngyúj­tót, eköz­ben meg­lát­ta, hogy egy pénz­tár­cát a nagyob­bik fiú magá­hoz vesz. Arcon ütöt­te a gyer­me­ket, kivet­te a kezé­ből a tár­cát, és a benne lévő kész­pénz­zel együtt távo­zott, miköz­ben a sér­tet­tet élet­ve­szé­lye­sen meg is fenyegette.

Mivel a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott a cse­lek­mény köz­ben erő­sza­kot alkal­ma­zott, nem lopá­sért, hanem a lénye­ge­sen súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő rab­lá­sért kell felel­nie. Amennyi­ben a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, az ügyész­ség 3 év bör­tön­bün­te­tés és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szemben.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.