Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermeket fosztott ki – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tő egy élel­mi­szer­bolt előtt két fiú­gyer­mek­től pénzt akart sze­rez­ni, és addig nem enged­te el őket, míg egyi­kük­től elvett ezer forintot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. május végén, este, egy bor­so­di kis­vá­ros­ban lévő egyik élel­mi­szer­üz­let bejá­ra­tá­nak köze­lé­ben, ittas álla­pot­ban leszó­lí­tott két gyer­mek­ko­rú fiút, akik­től pénzt kért. A sér­tet­tek eluta­sí­tot­ták, a férfi viszont per­ce­kig nem hagy­ta őket távoz­ni, időn­ként meg­fog­va a kezü­ket, így vissza­tart­va a félel­mük­ben mene­kül­ni sem pró­bá­ló gyermekeket.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a sér­tet­tek közül 10 éves élet­ko­rú fiú háti­zsák­já­ba bele­nyúlt, kivett belő­le egy mobil­te­le­font tok­kal együtt, majd a tok­ból magá­hoz vett egy ezer forin­tos cím­le­tű bank­je­gyet. A tele­font vissza­rak­ta a tokba, de abból köz­ben még 190 forint apró­pénz kiper­gett a föld­re, amit össze­sze­dett. A meg­szer­zett kész­pénzt arra hasz­nál­ta, hogy egy üveg bort vásá­rolt belőle.

A sér­tet­tek a cse­lek­mény idő­pont­já­ban 10 és 11 éve­sek vol­tak, a férfi velük szem­ben jelen­tős fizi­kai erő­fö­lény­ben volt, így kiszol­gál­ta­tott­sá­guk, illet­ve fizi­kai hát­rá­nyuk miatt vele szem­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek tekintendők.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.