Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermeket kényszerítettek prostitúcióra – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű gyermeklányt bír­tak rá pros­ti­tú­ci­ó­ra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt ellenük. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 14 éves sér­tett 2017 szil­vesz­te­rén talál­ko­zott a nála 10 évvel idő­sebb fér­fi­vel, akibe bele­sze­re­tett és hozzá köl­tö­zött. Néhány hónap eltel­té­vel a fiú és édes­any­ja a fia­tal lányt azzal fenye­get­ték meg, hogy ha nem megy el pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­ni, el kell hagy­nia a házat. Mivel a lány­nak nem volt hova men­nie, rákény­sze­rült a prostitúcióra.

Anya és fia meg­ha­tá­roz­ták a sér­tett­nek, hogy heten­te hat napot kell dol­goz­nia - Nyír­bá­tor­ban, a vas­út­ál­lo­más kör­nyé­kén, vagy Bak­ta­ló­ránt­há­za köze­lé­ben. az ország­úton -, a keres­mé­nyét pedig át kell adnia részükre.

Ha a fia­tal lány nem keres­te meg azt az össze­get, amit szá­má­ra meg­ha­tá­roz­tak, vagy nem akart szex­mun­kát végez­ni, őt anya és fia pusz­ta kéz­zel vagy sep­rű­nyél­lel bán­tal­maz­ta, illet­ve verés­sel fenye­get­te. A fia­tal lány idő­köz­ben két gyer­me­ket szült, azon­ban a pros­ti­tú­ci­ót ter­he­sen és köz­vet­le­nül a szü­lés után is végez­nie kellett.

A sér­tett napon­ta autó­busszal uta­zott a mun­ka­vég­zés helyé­re, ami­kor a busz­köz­le­ke­dés nem volt meg­fe­le­lő, őt az anya volt élet­tár­sa fuvarozta.

A vád­lot­tak uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en, a lány több mint 3 éven keresz­tül vég­zett szex­mun­kát, és ezzel több mil­lió forin­tot kere­sett, amit a vád­lot­tak fel­él­tek. A sér­tett akkor tudott elme­ne­kül­ni, ami­kor érzel­mi kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki az egyik kun­csaft­já­val, aki magá­hoz költöztette.

A főügyész­ég a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő lányt kihasz­ná­ló csa­lád­ta­go­kat ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja. Az anyá­val és a fiá­val szem­ben - beis­me­ré­sük ese­tén - 6 év fegy­ház­bün­te­tés, míg a szál­lí­tás­ban segít­sé­get nyúj­tó fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.