Főoldal » Hírek » Gyermekkorú sértett vált szexuális erőszak áldozatává - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki sze­xu­á­lis köze­le­dé­sé­nek eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tett egy kis­lányt.

Az Egri Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a vád­lot­tat, aki a sér­tet­tet – a vele egy köz­ség­ben élő kis­le­ányt - ismét­lő­dő­en és erő­sza­ko­san sze­xu­á­lis köze­le­dé­sé­nek eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

A szom­széd­sá­gá­ban lakott az az értel­mi fogya­té­kos gyer­mek, akire a vád­lott sze­met vetett és 2018. év nya­rán több hóna­pon át erő­sza­kos­ko­dott vele. A mind­össze 9 éves leány­gyer­me­ket a til­ta­ko­zá­sa elle­né­re berán­gat­ta egy lakat­lan, romos épü­let­be, ahol élet­el­le­nes fenye­ge­té­sek­kel nemi vágyá­nak kielé­gí­té­sé­re kény­sze­rí­tet­te. A ter­helt leg­alább két alka­lom­mal kést is szo­rí­tott a kis­ko­rú sér­tett nya­ká­hoz. Így cse­le­ke­dett akkor is, ami­kor a szom­széd­ban lakó férfi tet­ten érte, és hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­vel mene­kü­lés­re kész­tet­te.

A tör­vény­szék a vád­lott ter­hé­re nyo­ma­té­kos súlyo­sí­tó körül­mény­ként érté­kel­te azt a tényt, hogy az élet­ko­rá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva haté­kony véde­ke­zés­re nem képes sér­tett a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ménnyel olyan trau­ma­ti­zá­ci­ót szen­ve­dett el, mely­nek követ­kez­mé­nyei belát­ha­tat­la­nok. A testi erő­sza­kot meg­ha­la­dó­an alkal­ma­zott élet és testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tést, vala­mint ittas álla­po­tát ugyan­csak a vád­lott ter­hé­re rótta. A több­ség­ben lévő súlyo­sí­tó körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel vele szem­ben közép­ará­nyos sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki. A tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül.

Az íté­let ellen a vád­ha­tó­ság jelen­tett be fel­leb­be­zést, amely­ben a fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Indo­ko­lá­sa sze­rint noha a tör­vény­szék ala­po­san tárta fel a bűnös­sé­gi körül­mé­nye­ket, a bün­te­té­si tétel közép­mér­té­ké­vel azo­nos ren­del­ke­zé­se nem ele­gen­dő. A vád­lott és védő­je az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség jog­or­vos­la­ti indít­vá­nyá­ban utalt arra, hogy szá­mos sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény rejt­ve marad a tár­sa­da­lom és a ható­sá­gok előtt. A Btk. a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­it a sér­tet­te­ket gyak­ran sújtó mara­dan­dó lelki sérü­lé­sek miatt is fenye­ge­ti súlyos jog­hát­ránnyal, s jelen ügy­ben a kis­ko­rú sér­tett­nek több­ször kel­lett átél­nie a vád­lott sze­xu­á­lis jel­le­gű, durva táma­dá­sát. A bün­te­tés célja az egyé­ni és álta­lá­nos meg­elő­zés. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék által kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés az emlí­tett bün­te­té­si célok eléré­sé­re elég­te­len, ezért a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.