Főoldal » Archív » Gyermekkorú társával akart rabolni a 14 éves fiú Esztergomban

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a 14 éves fia­tal­ko­rú­val szemben.

Az elkö­ve­tő és 11 éves barát­ja 2017. május 1-én elha­tá­roz­ták, hogy meg­lá­to­gat­ják egy isme­rő­sü­ket, ezért a fia­tal­ko­rú fiú a gyer­mek­ott­hon­ból, barát­ja pedig ott­ho­ná­ból elszö­kött, majd Esz­ter­gom­ba utaz­tak. Mivel pén­zük nem volt és mind­ket­ten nagyon éhe­sek vol­tak, az utcá­kon csa­va­rog­va kére­ge­tés­sel pró­bál­tak pénzt szerezni.

A bará­tok  az egyik  ját­szó­té­ren ész­re­vet­ték a kutyá­ját egye­dül sétál­ta­tó 9 éves kis­fi­út. A fia­tal­ko­rú fel­szó­lí­tot­ta a barát­ját, hogy a szá­muk­ra isme­ret­len gyer­me­ket pofoz­za meg. A fiú oda­ment a kis­fi­ú­hoz azzal az ürüggyel, hogy a kutyá­ját meg­si­mo­gas­sa, majd a fia­ta­labb és gyen­gébb fizi­ku­mú sér­tet­tet két kéz­zel a mell­ka­sá­nál meg­lök­ve a föld­re teper­te, tér­dé­vel két­szer állon rúgta, majd az arcát három­szor ököl­lel meg­ütöt­te. Mind­ezt lát­ták a ját­szó­té­ren tar­tóz­ko­dó fia­ta­lok, akik a meg­vert kis­fiú védel­mé­re kel­tek, ezért az elkö­ve­tők  elszaladtak.

A bán­tal­ma­zás nem oko­zott lát­ha­tó sérü­lést a kis­fi­ún, de alkal­mas volt arra, hogy a töb­bi­ek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Nem sok­kal később a fia­tal­ko­rú és gyer­mek­ko­rú társa az utcá­ban egy asszony mellé áll­tak. A gyer­mek­ko­rú fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy adja át a nála lévő pénzt, majd ennek nyo­ma­té­ko­sí­tá­sá­ra elő­vet­te a nála lévő 5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­kát, azt a sér­tett felé tar­tot­ta, miköz­ben meg­is­mé­tel­te a köve­te­lé­sét. A fia­tal­ko­rú tet­tes szin­tén fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet a pénz átadására.

A fia­ta­lok együt­tes fel­lé­pé­se, fenye­ge­tő maga­tar­tá­sa a sér­tett­ben komoly félel­met kel­tett. A sér­tett pénzt végül azért nem adott át, mert köze­le­dett felé­jük két járó­ke­lő, aki­ket a fia­tal­ko­rú ész­re­vett, ezért kikap­ta társa kezé­ből a bics­kát és elfutottak.

A meg­ré­mült asszony azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik kis idő eltel­té­vel az elkö­ve­tő­ket elfogták.