Főoldal » Archív » Gyermekkorú utasa halálát okozta az alkohol és drog hatása alatt álló sofőr

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kő­rö­si férfi ellen, aki 2018. júni­us 20-án, este, Akasz­tón itta­san bal­ese­tet oko­zott az autó­já­val, ami miatt az egyik kis­ko­rú utasa más­nap a kór­ház­ban meghalt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. júni­us 20-án, este, Akasz­tó lakott terü­le­tén itta­san köz­le­ke­dett az anyja sze­mély­au­tó­já­val az 53-as számú főút felől Csen­gőd irá­nyá­ba. Az idő­já­rás borult volt, éjsza­kai látá­si viszo­nyok mel­lett a köz­vi­lá­gí­tás műkö­dött és az asz­fal­to­zott úttest is szá­raz volt.

A vád­lott a meg­en­ge­dett 50 km/h-t túl­lép­ve 67-70 km/h sebes­ség­gel haj­tott, ami­kor egy balra ívelő kanyar után az ittas­sá­ga miatt nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett. Emi­att a vád­lott az autó­val letért a jobb olda­li útpad­ká­ra, ahol az útárok falá­nak ütkö­zött, majd a gép­jár­mű fel­bo­rult, a tető­le­me­ze is a talaj­ba csa­pó­dott, végül vissza­for­dul­va az útpad­kán a kere­ke­in állt meg.

A bal­eset­ben az autó bal hátsó gyer­mek­ülé­sén utazó, be nem kötött gyer­mek olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re más­nap meg­halt. Ha a sér­tett biz­ton­sá­gi öve be lett volna csa­tol­va, a tra­gé­dia elke­rül­he­tő lett volna.

A gép­jár­mű többi utasa – egy nő és egy kis­ko­rú gyer­mek – 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, míg a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket, köz­tük csi­go­lya­tö­rést szen­ve­dett. A vád­lott a veze­tés előtt dro­got, amfe­ta­mint is fogyasz­tott, ezért emi­att is bódult álla­pot­ban volt, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt külön eljá­rás indult ellene.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott itta­san és kábí­tó­szer hatá­sa alatt veze­tett és emi­att nem a for­gal­mi, idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok­nak, illet­ve az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat több­ször elítél­ték ittas veze­té­sért, és érvé­nyes veze­tői enge­dé­lye sem volt.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is el kell til­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.