Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Gyermekotthonból telefonált a gyárba, hogy bomba fog robbanni-a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben, akit kis­ko­rú barát­ja vett rá arra, hogy tele­fo­non azt közöl­je, hogy bomba fog rob­ban­ni az esz­ter­go­mi gyárban. 

A köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te és a kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta (https://ugyeszseg.hu/bombariadoval-okozott-tizmillios-kart-a-munkaltatojanak-vademeles/) alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fia­tal­ko­rú lány barát­já­nak apját  2020. május 28-án 1 év 11 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A férfi bosszút akart állni a mun­kál­ta­tó­ján egy koráb­bi sérel­me miatt, ezért 2019. júni­us 21. nap­ján tele­fo­non arra töre­ke­dett rábír­ni 14 éves, neve­lé­se, fel­ügye­le­te, gon­do­zá­sa alatt nem álló, gyer­mek­ott­hon­ban tar­tóz­ko­dó fiát, hogy az álta­la meg­adott tele­fon­szá­mon hívja fel az esz­ter­go­mi mun­ka­he­lyét, és közöl­je, hogy a gyár­ban bomba fog rob­ban­ni, vagy kér­jen meg erre vala­kit. A tele­fon­szá­mot ezt köve­tő­en a kis­ko­rú fiú a fia­tal­ko­rú barát­nő­jé­nek adta meg, aki jelen volt, ami­kor a férfi a gyer­me­ké­nek üzent. A fia­tal­ko­rú lány 2019. júni­us 21-én 13 óra körü­li idő­ben a gyer­mek­ott­hon­ból fel­hív­ta a férfi által meg­adott tele­fon­szá­mot, és közöl­te, hogy a gyár­ban bomba van elhe­lyez­ve.  A tele­fo­ná­lást köve­tő­en a cég érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get,  majd a gyár terü­le­tét sza­ka­szo­san kiürí­tet­ték. A bom­ba­ku­ta­tás miatt a cég műkö­dé­se rész­le­ge­sen több órára leállt, így kb. 10 mil­lió forint kár keletkezett.

A fia­tal­ko­rú lány isme­ret­len helyen volt, ezért az esz­ter­go­mi rend­őr­ség vele szem­ben az eljá­rást elkü­lö­ní­tet­te. Az elkü­lö­ní­tett ügy­ben a fia­tal­ko­rú lány tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa után foly­ta­tód­ha­tott a nyomozás.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fia­tal­ko­rú lányt bocsás­sa pró­bá­ra, és álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.