Főoldal » Hírek » Gyermekpornográf felvételeket osztott meg az interneten - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re por­nog­ráf fel­vé­tel for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő ügy­ben vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az inter­net­ről, több gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt szer­zett meg és továb­bí­tott másoknak. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint egy esz­ter­go­mi férfi 2021-2022. évek­ben egy inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül több száz, gyer­mek­ko­rú­a­kat – köz­tük tizen­ket­te­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lye­ket is – ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg. Ezen túl­me­nő­en a férfi egy inter­ne­tes közös­sé­gi por­tá­lon isme­ret­len sze­mé­lyek­nek továb­bí­tot­ta a fel­vé­te­lek egy részét.

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re por­nog­ráf fel­vé­tel for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­nek és más bűn­cse­lek­mény­nek az elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből, vala­mint koboz­za el azt a mobil­te­le­font, amin a vád­lott a fény­kép­fel­vé­te­le­ket tárolta.

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan tevé­keny­ség­től, amely­nek során tizen­nyolc év alatt gyer­me­kek­kel foglalkozna.