Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermekpornográf videókat küldött át magának – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt vádat emelt egy fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki az egyik e-mail címé­ről a másik­ra tizen­ket­te­dik élet­évü­ket be nem töl­tött gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf vide­ó­fel­vé­te­le­ket továbbított.

A vád sze­rint a Bács-Kiskun vár­me­gyé­ben élő fia­tal 2021 novem­be­ré­ben, az ott­ho­ni asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pén az egyik e-mail címé­ről a másik­ra kis­ko­rú­a­kat – köz­tük 12 év alat­ti gyer­me­ke­ket – fel­tá­rul­ko­zó módon, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló vide­ó­fel­vé­te­le­ket kül­dött át. Az inter­net­ről letöl­tött vide­ó­fel­vé­te­lek továb­bí­tá­sá­val az volt a célja, hogy azo­kat tárol­ja és később megtekintse.

A nyo­mo­zók a vád­lott laká­sán tar­tott kuta­tás során a tőle lefog­lalt tele­fon memó­ria­kár­tyá­ján gyer­me­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sát ábrá­zo­ló továb­bi fel­vé­te­le­ket találtak.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádolja,

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.