Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia bűntette miatt vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a komá­ro­mi fér­fi­val szem­ben, aki a lefog­la­lá­sá­ig 4.499 darab til­tott por­nog­ráf fel­vé­telt tárolt két számítógépen.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. decem­ber 23. és 2019. novem­ber 8. között a komá­ro­mi  lakó­he­lyén inter­net­ről össze­sen 4.499 darab gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt töl­tött le, ame­lye­ket két szá­mí­tó­gé­pen tárolt.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Kiber­bű­nö­zés Elle­ni Főosz­tá­lya nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll, vala­mint az elkö­ve­tő­től lefog­lalt adat­hor­do­zó­kat koboz­za el.