Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia miatt az ügyészség büntetési indítványa a volt diplomata ügyében is megfelel a bírósági gyakorlatnak

A volt dip­lo­ma­ta ügyé­ben kisza­bott íté­let bele­il­lik az eddi­gi ítél­ke­zé­si gya­kor­lat­ba, attól nem tér el. 

Az elmúlt öt évben orszá­go­san 117 vád­lot­tal szem­ben szü­le­tett tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről vagy sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­se, tar­tá­sa miatt jog­erős ítélet.

Az ügyész­ség 74 vád­lott ese­té­ben indít­vá­nyo­zott vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, a bíró­ság ezt a bün­te­tést 69 vád­lott­nál szab­ta ki.

Az ügyész­ség 8 vád­lott­ra kért vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, ennek elle­né­re a bíró­ság jog­erő­sen csak az elkö­ve­tők felé­vel, azaz 4 vád­lot­tal szem­ben alkal­ma­zott vég­re­haj­tan­dó szabadságvesztést.

Az ügyész­ség jelen ügy­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott, tár­gya­lás tar­tá­sa mel­lett. A jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel a bíró­ság tár­gya­lá­son kívül, bün­te­tő­vég­zés­ben, az ügyész­ség indít­vá­nyá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

Az ügyész­ség a bíró­ság dön­té­sét nem fogad­ta el, tár­gya­lás tar­tá­sát kérte, és az indít­vá­nyá­ban azt jelöl­te meg, hogy fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést abban az eset­ben szab­jon ki a bíró­ság, ha a ter­helt az elő­ké­szí­tő ülé­sen min­dent beis­mer. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság az ítél­ke­zé­si gya­kor­lat­ba bele­il­lő, annak meg­fe­le­lő dön­tést hozott.

Az ügyész­ség által a beis­me­rés ese­té­re tett mér­té­kes indít­vány a bíró­ság­ra nézve nem köte­le­ző. Ha a bíró­ság más bün­te­tést kíván kiszab­ni, tár­gya­lást tarthat.

A Bün­te­tő tör­vény­könyv ezt a bűn­cse­lek­ményt nem fenye­ge­ti súlyos követ­kez­mé­nyek­kel. A tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről vagy sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­se, tar­tá­sa ese­tén a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel szem­ben a tör­vény által meg­ha­tá­ro­zott leg­rö­vi­debb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra is lehe­tő­ség van.

Az euró­pai orszá­gok közül ezt a bűn­cse­lek­ményt Lit­vá­ni­á­ban és Hol­lan­di­á­ban 4 évig, Német­or­szág­ban 3 évig, míg Por­tu­gá­li­á­ban 2 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetik.

Ha Magyar­or­szá­gon a gyer­me­ke­ket fizi­ka­i­lag érin­tő pedo­fil cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja az ügyész­ség a ter­hel­tet, mind az ügyész­sé­gi indít­vá­nyok, mind a bírói íté­le­tek jóval súlyosabbak.