Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia miatt vádat emeltek a háziorvos ellen - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 76 éves házi­or­vos­sal szem­ben, aki az elekt­ro­ni­kai esz­kö­ze­in gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fény­ké­pet tartott.

A vád­irat sze­rint a házi­or­vos­nál 2021 feb­ru­ár­já­ban meg­tar­tott kuta­tás során a nyo­mo­zók 32, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fény­ké­pet talál­tak a szá­mí­tó­gé­pén és egy pendrive-on. A képek egy részét a vád­lott maga készí­tet­te az akkor még kis­ko­rú, a ren­de­lő­jé­ben dol­go­zó fia­tal lány­ról, a nagyobb részét pedig külön­bö­ző hon­la­pok­ról töl­töt­te le. A képe­ken a gyer­me­kek a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zol­va láthatók.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a házi­or­vost tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel, vala­mint tizen­ne­gye­dik élet­évét betöl­tött, de tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mélyt ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a házi­or­vost ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek­től, vala­mint vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna. A vád­ha­tó­ság emel­lett indít­ványt tett a por­nog­ráf tar­ta­lom táro­lá­sá­ra hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sá­ra, vala­mint a közel 500.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség – az egyéb indít­vá­nyok vál­to­zat­la­nul hagyá­sa mel­lett – 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 3 és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett mér­té­kes indít­ványt. A férfi a bíró­ság dön­té­sét bűn­ügyi fel­ügye­let­ben várja.