Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyermekpornográfia miatt vádemelés egy házaspárral szemben

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­telt készí­té­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri házas­pár­ral szem­ben. A vád­lot­tak 2011. júni­u­sá­ban kapos­vá­ri laká­suk­ban az akkor még 18. élet­évét be nem töl­tött sér­tett­ről mobil­te­le­fon­nal olyan fény­ké­pe­ket készí­tet­tek, ami a sér­tet­tet sze­mé­rem­sér­tő, a nemi vágy fel­kel­té­sé­re alkal­mas módon ábrá­zol­ta. A fény­ké­pe­zést meg­elő­ző­en az egyik vád­lott arról is tájé­koz­tat­ta a sér­tet­tet, hogy a róla elké­szült fotót az inter­net­re fel­tölt­ve „szex­cse­te­lést” is foly­tat­hat, ami­vel sok pénzt tud keres­ni. Ezt köve­tő­en az egyik vád­lott a sér­tett­ről készült egyik fel­vé­telt vélet­le­nül – gyer­me­ke­it ábrá­zo­ló fény­ké­pek­kel együtt - a Facebook-ra, majd egy isme­ret­len sze­mély 2013. ápri­li­sá­ban egy inter­ne­tes web­ol­dal­ra is feltöltötte.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt