Főoldal » Hírek » Gyermeküket kezében tartó élettársát bántalmazta – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki úgy bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, hogy annak kezé­ben volt az alig két éves gyer­me­kük.

A vád­irat sze­rint 2022 szep­tem­be­ré­ben a 31 éves vád­lott fél­té­keny­ség miatt össze­tű­zés­be került élet­tár­sá­val. A vita odáig fajult, hogy a nőt bán­tal­maz­ni kezd­te. A sér­tett kezé­ben tar­tot­ta az alig két éves gyer­me­kü­ket, ami­kor a vád­lott ököl­lel rátá­madt, a nő pedig ennek követ­kez­té­ben a gyer­mek­kel együtt elesett. A vád­lott a bán­tal­ma­zás­sal még ekkor sem hagyott fel: a föl­dön fekvő és a gyer­me­ket a kar­já­ban tartó sér­tet­tet szi­dal­maz­va rug­dos­ta és ütle­gel­te házuk udva­rán. Az apa a gyer­me­ket ki akar­ta tépni a nő kezé­ből, aki ezt nem hagy­ta, míg végül gyer­me­ké­vel együtt egy romos házba mene­kült a táma­dó­ja elől.

A férfi ekkor egy vas­csö­vet vett a kezé­be és azzal kezd­te ütni rivá­li­sa utcán par­ko­ló jár­mű­vét, mely­ben kár nem kelet­ke­zett.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos orr­csont­tö­rést szen­ve­dett. A vád­lott a gyer­mek testi fej­lő­dé­sét is veszé­lyez­tet­te, mivel a sér­tet­tet úgy bán­tal­maz­ta, hogy annak kezé­ben és így a bán­tal­ma­zás ható­kö­ré­ben volt gyer­me­kük is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a közel 50.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lott fizes­se meg.