Főoldal » Hírek » Gyógyszerre ivott, majd szétverte a mentőautó berendezését – fotókkal – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron, Sze­ge­den a segít­sé­gé­re siető men­tős­re támadt vala­mint szét­ver­te egy men­tő­ko­csi berendezését.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. május 11–én, dél­után nyug­ta­tók­ra ivott alko­holt, ami­től rosszul lett, ezért egy kerék­pár­út­ra lefe­küdt. A járó­ke­lők érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik beszál­lí­tot­ták a kór­ház­ba. Út köz­ben a vád­lott egyi­kük­től ciga­ret­tát kért, de nem kapott, illet­ve közöl­ték vele, hogy a men­tő­au­tó­ban nem is dohá­nyoz­hat. Ettől a vád­lott indu­la­tos­sá vált, köp­köd­ni kez­dett, vala­mint szi­dal­maz­ta a men­tő­ápo­lót, aki vele maradt, míg társa ülő­ko­csi­ért bement a kli­ni­ká­ra. Mikor a vád­lott fel­emelt ököl­lel indult meg az ápoló felé, a sér­tett rácsuk­ta a mentő ajta­ját, ahol törni-zúzni kez­dett, majd onnan tár­gya­kat hají­tott ki a men­tős felé.

A vád­lot­tat csak több egész­ség­ügyi dol­go­zó­nak együt­te­sen sike­rült meg­fé­kez­nie. Maga­tar­tá­sá­val a men­tő­au­tó­ban és beren­de­zé­se­i­ben mint­egy 700.000 Ft kárt oko­zott, mely nem térült meg.

Az elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak­kal vala­mint ron­gá­lás­sal vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A mentő meg­ron­gált beren­de­zé­se­i­ről készült képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a szem­le­kor készítette.