Főoldal » Hírek » Győr - életveszélyes sérülést okozott a boxoló - videó

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat az ököl­ví­vó spor­to­ló­val szem­ben, aki öt embert is bán­tal­ma­zott egy sop­ro­ni szórakozóhelyen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fér­fit 2020 év ele­jén ittas álla­po­ta miatt nem akar­ták a sop­ro­ni szó­ra­ko­zó­he­lyen kiszol­gál­ni. Ezért üvölt­ve köve­tel­te a fel­szol­gá­ló­tól, hogy „Adj piát!”, majd a hölgy feje mel­lett bedo­bott egy poha­rat a pult­ba, ami meg­ron­gál­ta a kávé­gé­pet és dara­bok­ra tört.

Ezt köve­tő­en meg­po­foz­ta a másik pul­tos höl­gyet, lefe­jel­te a tulaj­do­nos barát­ját, fel­lök­te a dj-t, meg­po­foz­ta a saját barát­ját és egyet­len ököl­ütés­sel élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott a tulaj­do­nos­nak. A sér­tett ugyan­is hát­ra­esett és nyak­szirt­csont­tö­rést szen­ve­dett el agy­zú­zó­dás­sal. Emel­lett a sér­tett­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal jel­le­mez­he­tő álla­pot is kiala­kult, mivel meg­szűnt a szagérzékelése.

Az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te és ittas álla­po­tá­val magyarázta.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni az ügyben.